Sports of Chonburi Province

 

เอกสารใบสมัครนักกีฬาเพื่อคัดตัวนักกีฬากอล์ฟ

เอกสารใบสมัครนักกีฬาเพื่อคัดตัวนักกีฬา  

เอกสารประกอบการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

1.  การขึ้นทะเบียนตามสูติบัตร  (กรณีนักกีฬาเกิดจังหวัดชลบุรี)

      ให้นักกีฬากรอกใบสมัครคนละ 2  ใบ  พร้อมแนบเอกสาร  ดังต่อไปนี้

    1.1   สำเนาสูติบัตร  2  ฉบับ

    1.2   สำเนาทะเบียนบ้าน2  ฉบับ

    1.3   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ2  ฉบับ

    1.4   แบบคำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด2  ฉบับ

    1.5   รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว  3  รูป

2.  การขึ้นทะเบียนตามสถานศึกษา  (กรณีนักกีฬาเกิดจังหวัดอื่นแต่มาศึกษาอยู่ในจังหวัดชลบุรี)

     ให้นักกีฬากรอกใบสมัครคนละ 2  ใบ  พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้

    2.1   สำเนาสูติบัตร2  ฉบับ

    2.2   สำเนาทะเบียนบ้าน2  ฉบับ

    2.3   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ2  ฉบับ

    2.4   หนังสือรับรองจากสถานศึกษา  (ฉบับจริง 1 ฉบับ  และถ่ายสำเนา  1 ฉบับ)2  ฉบับ

    2.5   สำเนาใบระเบียนการศึกษา2  ฉบับ

    2.6   แบบคำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด2  ฉบับ

    2.6   รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  3  รูป

หมายเหตุ  

    1.   นักกีฬาเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องขึ้นทะเบียนตามสถานศึกษาเท่านั้น  ห้ามขึ้นทะเบียนตามสถานประกอบอาชีพ

    2.   กรณีนักกีฬาศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีวิทยาเขต  ให้ขึ้นทะเบียนตามสถานที่ตั้งของวิทยาเขตนั้น

3.  การขึ้นทะเบียนตามสถานประกอบอาชีพ  (กรณีนักกีฬาเกิดจังหวัดอื่นแต่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดชลบุรี)

      ให้นักกีฬากรอกใบสมัครคนละ 2  ใบ  พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้

    3.1   สำเนาสูติบัตร2  ฉบับ

    3.2   สำเนาทะเบียนบ้าน2  ฉบับ

    3.3   สำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการ2  ฉบับ

    3.4   หนังสือรับรองการทำงาน  (ฉบับจริง 1 ฉบับ และถ่ายสำเนา  1  ฉบับ)2  ฉบับ

    3.5   แบบคำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด2  ฉบับ

    3.6   รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว3  รูป

  *  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครขึ้นทะเบียนได้ที่เว็ปไซด์สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  www.chonburisports2016.com

      สอบถามโทร. 038-467299,467644  ต่อ 16

  *  ตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วได้ที่เว็ปไซด์การกีฬาแห่งประเทศไทย  www.sat.or.th  เมนูกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ      

      เลือกตรวจสอบข้อมูลบุคลากรกีฬา ,  ใส่เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)  หรือใสชื่อ-สกุล  เลือกค้นหา

 *** สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครกรณีที่ผู้สมัครยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน***

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คัดตัวกีฬาจังหวัด.pdf)คัดตัวกีฬาจังหวัด.pdf 429 kB18-05-2016 10:1118-05-2016 10:11
Download this file (13047986_964188140365963_2241586092821265170_o.jpg.doc)13047986_964188140365963_2241586092821265170_o.jpg.doc 161 kB18-05-2016 10:1218-05-2016 10:12
« April 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30