Sports of Chonburi Province

 
วันอาทิตย์, 31 January 2559 20:07

ประวัติการก่อตั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง ตามใบอนุญาตเลขที่ 007/2538  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2538  โดยมีคณะกรรมการชุดก่อตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ดังนี้

 

1. นายจิตติ  พงไพโรจน์                          นายกสมาคมฯ

2. นายภิญโญ  เชียงทอง                          อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

3. นายสมชัย  สหชัยรุ่งเรือง                       อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

4. นายสง่า  ธนสงวนวงศ์                          อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

5. นายประทีป  ฉันทภักดี                          อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 4

6. นายวินัย  บุญทองดี                            เหรัญญิก

7. นายอุทัย  สุภาผล                              ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายนอง  เสียงหล่อ                            เลขาธิการ

9. นายวรชัย  อินทรัตน์                            ผู้ช่วยเลขาธิการ

10. นายวิรัช  นิสสัยพันธ์                          ปฏิคม

11. นายดำรงค์  เภตตรา                          ผู้ช่วยปฏิคม

12. นายบำเพ็ญ  โกศลานันท์                     นายทะเบียน

13. นายยอดธง  ศรีวรราลักษณ์                   ผู้ช่วยนายทะเบียน

14. นายสมชาย  งามวงศ์วาน                     สาราณียกร

15. น.ท.ทวีชัย  คงทน                           ผู้ช่วยสาราณียกร

16. นายสมชาย  คุณปลื้ม                        กรรมการกลาง

17. นายวัฒนา  ตั้งประกอบ                      กรรมการกลาง

18. นายวิทยา  คุณปลื้ม                         กรรมการกลาง

19. นายสุทัศน์  ตั้งเทวาประสิทธิ์                 กรรมการกลาง

 

 

Read 6493 times
« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29