Sports of Chonburi Province

 
วันอาทิตย์, 31 January 2559 17:19

สารจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

นับแต่วันที่สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของจังหวัดชลบุรี  มาตั้งแต่วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538 ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ถือได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน  ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ตระหนักในประโยชน์และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นสำคัญ  

 

โดย สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีได้จัดให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด  จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรกีฬา  ส่งนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในระดับภาค-ระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงการส่งเสริมให้นักกีฬาได้เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป  ซึ่งล้วนเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4  ปีพ.ศ.2550-2554 ในโอกาสนี้ จึงได้จัดทำวารสารแนะนำสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบถึงการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

     (นายสนธยา   คุณปลื้ม)

      นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี

Read 4084 times Last modified on วันอาทิตย์, 31 January 2559 17:28
« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31