Sports of Chonburi Province

 
วันอาทิตย์, 31 January 2559 20:12

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี

 

  1. ดำเนินการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สนใจกีฬาทุกประเภทของจังหวัด
  2. ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาในจังหวัด
  3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนกีฬาทุกประเภทระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานของจังหวัด
  4. จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและส่งเสริมการกีฬาภายในจังหวัด
  5. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬาและกรรมการหรือผู้ควบคุมกีฬาทุกประเภทในการ ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  6. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางด้านกีฬา ทำการวิจัยแลกเปลี่ยนและ เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับการกีฬาของสมาคม
  7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับ กกท.หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการกีฬา
  8. กำหนดและรักษาระเบียบข้อบังคับการเล่นกีฬาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กฎกระทรวงและ ข้อบังคับของ  กกท.
  9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬาภายในจังหวัด
  10. เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Read 4433 times Last modified on วันอาทิตย์, 31 January 2559 20:27
« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30